Help mee en doneer:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Alpha, de organisatie

We hebben ervoor gekozen om de hele organisatie in twee afdelingen op te splitsen: sociale zorg en rehabilitatie/re-integratie activiteiten voor mensen met een beperking, e.e.a. gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven voor veel kwetsbare mensen, het helpen met hun sociale netwerk en ondersteuning: IMPACT en SAMSA.

Voor lopende Alpha-projecten zie ‘Over Alpha’.

IMPACT

Bedoeld voor mensen met een beperking, omdat het als doel heeft om “levenslang” kinderen, dan jongere en latere volwassenen, structureel te monitoren en te verzorgen. Het omvat de volgende projecten, die hierna nader worden toegelicht:

 • Impuls: vroege interventie, complexe therapie-structuur voor kind-eren van 0-3 jaar, geboren met risico op een beperking, of een risico op een ziekte, gediagnosticeerd met een beperking en het opstellen van een behandeltraject. Ga naar Impuls.
 • Perseverența: 3 categorieën van diensten voor kinderen tussen 3-18 jaar: dagelijkse zorg van 4, 6 of 8 uur voor ± 30 kinderen, complexe therapieën (psychologie, psychopedagogiek, kinetotherapie, arthera-pie, melotherapie, therapie met dieren (honden en paarden), indivi-dueel of in groepen en het begeleiden van het kind en/of het gezin. Zie ook: Revalidatiecentrum en Over Alpha.
 • Atrium: soortgelijke activiteiten gericht op onafhankelijke levensge-woonten, beroepsevaluatie, beroepsonderwijs en -opleiding, met als mogelijk einddoel begeleid werk, culturele activiteiten, sport enz., voor een betere sociale integratie. Ga naar Atrium.
 • Counseling en juridische kwesties: uitbreiding van de steun voor gehandicapten en gezinnen, het aanbieden van samenwerking met overheidsinstanties voor een betere integratie.
 • TIMURAL: In 2003 is de sociale werkplaats (eerste in Roemenië) opgezet met als doel werk te bieden aan personen met een beper-king en om uit de winst, de ALPHA foundation te steunen. Deze in-komsten komen dan weer ten goede aan de humanitaire onder-steuning. Ga naar TIMURAL.

SAMSA

De medisch-sociale ambulante dienst die alle liefdadigheidsprojecten en -activiteiten integreert (het doneren van goederen zoals kleding of schoenen), onderwijs en opleiding voor arme en andere kwetsbare personen, thuiszorg voor bejaarden, ondersteuning in verpleeghuizen enzovoorts.


Op dit moment is de SAMSA globaal in vier afdelingen verdeeld:

 • Afdeling voor mensen met een beperking - Impuls, Perseverența en Atrium.
 • START: uitgebreid programma voor vroege educatie voor gezonde kinderen (2-6 jaar), een informele opleiding om de ontwikkeling van emotionele intelligentie van de kinderen te stimuleren. Zie START op deze pagina.
 • Het sociale centrum en de sociale keuken (gaarkeuken): beide wor-den op dit moment uitgevoerd. Het project voor een ambulance is in voorbereiding. Zo kunnen we het project SAMSA weer opstarten. Zie ook bezoeken van ouderen.
 • Afdeling Beheer van middelen (gebouw, auto, keuken) en sociaal on-dernemerschap, andere economische activiteiten (tweedehands kle-dingwinkel).

Impuls: Centrum voor preventie en vroege ontdekking van beperkingen

Dit project is opgestart in samenwerking met het EU-financierings-programma PHARE. Het doel is de kwaliteit van leven voor kinderen van 0 tot 3 jaar te verbeteren. Daarnaast wil men door middel van voorlichting en begeleiding al voor en tijdens de zwangerschap de eventuele handicaps begeleiden en voorkomen. Wij kunnen dit doen door de medewerking van de afdeling gynaecologie van de verschillende ziekenhuizen in Târgu Mureș. Zij verwijzen bij vermoeden de ouders door.

Atrium: Oriëntatie en trainingscentrum voor gehandicapte jongeren

Dit programma is opgezet door SOWECO NV, dit is een Sociaal werkvoorzieningsschap uit Almelo. Zij bieden training aan 30 jongeren in de leeftijd tussen 16 en 18 jaar welke middelmatig tot gericht gehandicapt zijn. Het Atrium centrum biedt services zoals; het testen en evalueren van het psychologische profiel, professionele training in naaien, schilderen en boetseren, boekbinden en papiervouwen (enve-loppen). Dit onder leiding van 2 vrijwilligers en 1 professional. Het leren sociaal bezig te zijn en het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en eventuele voorbereiding op het werken in het bedrijfsleven.

TIMURAL Ltd

Deze commerciële tak is ontwikkeld in 2003 door de samenwerking van Alpha en de Stichting Tirgu Mures in (Almelo/SOWECO) Nederland. Dit project voorziet in arbeidsplaatsen voor de gehandicapte jonge mensen zodat zij uitgezonden kunnen worden in het bedrijfsleven of voor de organisatie zelf werkzaam kunnen zijn. Een team van 10 personen produceert hier voornamelijk houten schoolmeubilair onder leiding van een vakbekwame houtbewerker. Een deel van de winst die Timural maakt vloeit terug in Alpha en met dit geld kunnen humani-taire projecten weer ondersteund worden.

Zie voor prachtige voorbeelden hun website Woodjoy.

START

Voorschools onderwijs wordt gedefinieerd als het geheel van positieve activiteiten en leerervaringen in de eerste drie levensjaren, die gericht zijn op de ontwikkeling van het kind en de voorbereiding op integratie in de gemeenschap. De uitgangspunten die hebben geleid tot het opstellen en uitvoeren van dit programma in 2005 waren de studies en bewijzen uit de literatuur die aantonen dat:

 • ervaringen in het vroege leven kunnen de ontwikkeling van de herse-nen vormgeven en stimuleren.
 • In de eerste levensjaren verloopt de ontwikkeling van de hersenen sneller dan in andere levensfasen.
 • kinderen die zijn opgegroeid in een rijke, uitdagende omgeving kun-nen veel beter omgaan met moeilijke situaties dan kinderen die zijn opgegroeid in een informatiearme en uitdagende omgeving.

Al deze bewijzen benadrukken dat de ervaringen uit de eerste levens-jaren essentieel zijn voor de harmonieuze ontwikkeling van onze kleine medeburgers. Het programma loopt sinds 2005 en jaarlijks ge-nieten zo'n 500 kinderen samen met hun ouders tijdens de wekelijkse bijeenkomsten van de activiteiten die worden uitgevoerd in een ‘club’-zaal, babyzwemmen en gymnastiek moeder en kind.

Alpha Kenniscentrum voor NGO's

Opgericht in december 2003 met steun van de EU met als doel het verlenen van assistentie aan andere organisaties en hun rol in de samenleving aanvaardbaarder te maken. Alpha doet dit door het geven van trainingen, adviezen alsook technische hulp en service.

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties