Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Donaties 

Als ons werk u heeft aangesproken en u wilt ons hierbij financieel on-dersteunen dan kan dit eenvoudig door uw bijdrage over te maken naar onze rekening:

NL71 INGB 000 000 1652 t.n.v. St. Blijvende hulp te Oudewater


Heeft u goederen welke u wilt doneren, dat kan in sommige gevallen, wilt u ons dan eerst benaderen? Wij gaan dan eerst kijken of uw spul-len gebruikt kunnen worden in onze stichting in Roemenië. Zo voor-komen wij onnodig transport en komt uw donatie goed terecht.

Nalatenschap

Wilt u Stichting Blijvende hulp voor Roemenië iets nalaten na uw over-lijden? Stichting Blijvende hulp voor Roemenië kan haar werk niet alleen doen. Daar is steun voor nodig. Samen kunnen we er voor zor-gen dat niemand er meer alleen voor staat. Neem Stichting Blijvende hulp voor Roemenië op in uw testament. Een mooi gebaar, waarmee u vastlegt wat u na uw leven voor de samenleving wilt blijven beteke-nen. U bespreekt dit het beste met uw notaris.

Wat zijn de mogelijkheden en hoe werkt het?


Opstellen van een testament 

In uw testament bepaalt u zelf wie u wat wilt nalaten. Aan welke fami-lie en vrienden, en aan welke goede doelen. 

Een testament moet worden opgesteld en wettelijk worden geregis-treerd door een notaris. U bespreekt uw situatie en wensen in een persoonlijk gesprek. De notaris informeert en adviseert u over de verschillende mogelijkheden en over de kosten. Nadat u alles grondig hebt doorgesproken, stelt de notaris een ontwerptekst voor u op. Die ontvangt u ter controle thuis. Als de tekst naar wens is, maakt u wederom een afspraak met de notaris en ondertekent u beiden de akte. Daarna is uw testament geldig. Het origineel blijft bij de notaris. U krijgt een afschrift ervan thuisgestuurd. 


Executeur

Een executeur is de persoon aan wie u de afwikkeling van uw nalaten-schap toevertrouwt. Dit kan bijvoorbeeld een familielid, een vriend of de notaris zijn. 

Geen erfbelasting

Stichting Blijvende hulp voor Roemenië is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat wij geen erfbelasting hoeven af te dragen. Het hele bedrag dat u ons nalaat komt dus ten goede aan het doel waar u het voor hebt bestemd. 


U kunt op drie manieren aan Stichting Blijvende hulp voor Roemenië nalaten: 


Schenken via een legaat 

Een legaat is een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed – een huis, een schilderij – dat u laat toekomen aan een door u gekozen per-soon of organisatie. Zo kunt u bijvoorbeeld uw familie tot erfgenaam benoemen en daarnaast een bepaald bedrag als legaat schenken aan Stichting Blijvende hulp voor Roemenië.


Stichting Blijvende hulp voor Roemenië als mede-erfgenaam

Een erfstelling is een vastgesteld percentage van uw bezit. Als u Stich-ting Blijvende hulp voor Roemenië in uw testament tot (mede)erfge-naam benoemt, komen wij, dus in aanmerking voor een deel van uw erfenis. 


Stichting Blijvende hulp voor Roemenië als enig erfgenaam

U kunt Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ook benoemen tot enig erfgenaam. Dan weet u zeker dat uw nalatenschap in zijn geheel wordt besteed aan het doel dat u voor ogen hebt: een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen.

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110 

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen 

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties