Help mee en doneer:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Sociaal project in Târgu Mureș en omgeving

Binnen de sociale omgeving van de stad Tirgu Mures maakt ons centrum echt het verschil en willen we anderen inspireren om dit ook op te pakken.

Aan de hand van tussentijdse evaluaties met cliënten en/of hun verzorgers blijkt dat wij met onderstaand project een impact realiseren en er een grote behoefte is om hier (indien mogelijk) mee door te gaan.

01 Dak- en thuislozen

Doel is ontvangst en begeleiding van deze doelgroep.

Er is een ruimte beschikbaar gesteld aan mensen in een crisissituatie. Het biedt de mogelijkheid om in een gast-vrije ruimte, thee, koffie, koekjes of een warme maaltijd te nuttigen. Dit zijn 45-50 maaltijden per dag, 7 dagen per week, + 1425 maal-tijden per maand. De kosten hiervan worden niet door derden gedekt.

Tegelijkertijd worden educatieve, sociale- en vrijetijds-activiteiten uitgevoerd binnen deze groep kansarme men-sen, die kwetsbaar zijn en risico op sociale uitsluiting lopen.

We bieden de mogelijkheid om de douche te gebruiken. Deze doucheruimte biedt de cliënten schone handdoeken, zeep, tandenborstel en tandpasta. Ook is er de mogelijk-heid om hun haar door een kapper te laten knippen.

Vuile en/of versleten kleding kan of gereinigd worden of er mag in het kledingdonatiecentrum andere/betere kle-ding uitgezocht worden.

Tijdens de gesprekken kan ook duidelijk worden of er behoefte is aan meer ondersteuning, als bv. voedsel-pakketten, voedingssupplementen, hygiëneproducten en eventueel medische voorzieningen of -meubilair.

02 Senioren

De Seniorenclub biedt kansen aan mensen van de oudere generatie, die meestal eenzaam zijn. Het doel is door middel van het ontmoeten van mensen met dezelfde achtergrond op een actieve en zinvolle manier even de eenzaamheid te ontvluchten.

De bijeenkomsten vinden plaats in een gezellige, vertrouwde en gastvrije ruimte, waar een breed scala aan activiteiten beschikbaar is zoals gezelschapsspellen, handwerken, de mogelijkheid te luisteren/kijken naar muziek en bewegen. Ook is er de mogelijkheid voor artistieke ontwikkeling en om creatief bezig te zijn.

De feestdagen kunnen met elkaar worden gevierd. Kortom de eenzaamheid wordt een beetje doorbroken en men leert er anderen kennen.

Eenzaamheid en sociale uitsluiting zijn de grootste problemen waar de ouderen mee te kampen hebben. Tegelijkertijd blijkt er een grote behoefte te zijn aan het “leren” van eenvoudige huishoudelijke taken, b.v. koken voor als je alleen bent en zelfzorgtaken.

Er komen momenteel 25 senioren per maand (1 dag per week) maar de bedoeling is (gezien de enorme vraag) dit uit te breiden naar 90 senioren per maand ver-deeld over 2 dagen per week. Er blijkt een grote behoefte te zijn aan adviezen over gezondheids-, leefomstandigheden en bewustwording van kwaliteit van leven en begeleiding hierin. Daarom willen we dat graag continueren en dit hier invulling aan blijven geven. Tijdens de “dagbesteding” worden de senioren voorzien van een warme maaltijd.

03 Gelijke kansen voor ieder kind

Bestrijding van armoede, verhoging van de levenskwaliteit van kinderen uit kansarme milieus, gelijke kansen, gezonde kinderen, preventie van ziekten bij ondervoede kinderen, een eerlijker kans voor iedereen ongeacht ras, geloof of afkomst.

Een evenwichtige en gezonde voeding is de sleutel voor kinderen om hun volledige potentieel te bereiken. Hiermee bedoelen we de fysieke uitstraling en het welbevinden van het kind.

Gezonde voeding is een zeer belangrijke sleutel tot het goed functioneren op school en in de samenleving.

Die mogelijkheid bieden wij aan. Ouders/verzorgers kwamen bij ons kledingdonatiecentrum binnen voor kleding. Hier vindt standaard een intake plaats. Er bleken 25 kinderen dusdanig ondervoed te zijn dat zij in aanmerking komen voor maaltijdondersteuning.

De maaltijden worden 3x per week in containers afgeleverd bij de betreffende gezinnen.

Het betreft gezinnen uit de plaatselijke Roma gemeenschap. Wijk Valea Recea.


Achtergrondinformatie Roma gemeenschap

Toegang tot nutsvoorzieningen is van cruciaal belang voor Roma. Om een idee te geven: 68% van de Roma leeft in huishoudens die niet zijn aangesloten op het openbare drinkwater- en rioolnetwerk. Dit in vergelijking met 38,1% van de rest van de bevolking. 79% van Roma heeft geen toilet in huis.

In het EU-beleid inzake kinderrechten worden Romakinderen genoemd als categorie met een hoog risico op sociale uitsluiting, waarbij het aandeel Romakinderen dat door armoede wordt getroffen tot drie keer hoger is dan dat van andere kinderen.

Het percentage kinderen dat wordt getroffen door armoede of sociale uitsluiting is voor het eerst sinds 2016 toegenomen.

Op Europees niveau is armoede of sociale uitsluiting een probleem, één op de vijf kinderen wordt door dit fenomeen getroffen. In Roemenië ligt het niveau erg hoog: meer dan één op de drie kinderen (34,3%) wordt getroffen door armoede of sociale uitsluiting. Dit komt neer op 1,4 miljoen Roemeense kinderen.

Deze gegevens (2021) komen van AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion). 23 % van de Roemeense kinderen die ingeschreven zijn op de kleuterschool haalt het niet tot groep 8.

Kinderen uit eenouder Roma gezinnen zijn nog kwetsbaarder. Kinderen met een handicap/beperking of uit gezinnen met volwassenen met een handicap zijn het meest kwetsbaar.

Door gebrek aan speciale gezondheids- en zorgfaciliteiten bij kinderen wordt dit probleem niet opgelost.

Veel kinderen uit gezinnen die getroffen zijn door armoede of sociale uitsluiting lopen het risico op ondervoeding of zwaarlijvigheid, vaak veroorzaakt door onvoldoende of oneven-wichtige voeding en een lage voedingswaarde.

De pleegzorgprogramma's zijn ontoereikend voor kinderen in Roemenië die in armoede leven en hebben ongewenste gevolgen. De overheid zou moeten zorgen voor kinderen in nood, naast de effectieve en kosteloze toegang tot onderwijs en kinderopvang. Ook het basisonderwijs in Roemenië is helaas niet gratis! Onderwijs en schoolactiviteiten hebben als resultaat dat een kind zich tot een evenwichtig en een gezond kind ontwikkelt. Gezonde voeding is de basis, samen met medische zorg, onderwijs en adequate huisvesting. Helaas pakt de overheid deze problemen onvoldoende op.

05 Reden om dit sociale en humanitaire project op te zetten


Met dit al omvattende project willen we deze activiteiten faciliteren en het verschil in acceptatie en omgang van deze minderheden en hun situatie in de samenleving binnen de gemeente Târgu Mureș verbete-ren.

Geen andere organisatie is zo breed betrokken bij deze diverse grote groep personen. Er is een duidelijk gebrek aan sociale opvang en begeleiding van kinderen, ouderen en eenzamen.

  • Met de maaltijdvoorziening kunnen we een deel van de inwoners Târgu Mureș van brood en warm eten voorzien. Er blijven inwoners buiten de boot vallen, mede ook door schaamte. Door het aanbieden van een breed pakket aan sociale ondersteuning inclusief hygiene, kleding, thee, koffie en maaltijden voelen de betrokken zich meer mens en meer geaccepteerd.
  • Voor senioren is onze locatie een tweede thuis aan het worden. Hier ontmoeten ze lotgenoten, kunnen ze eigen situatie delen en is er begrip omdat de ander dit herkent. Gecombineerd dit met spel en entertainment en de dag vliegt voorbij.
  • De situatie waarin een groot aantal kinderen verkeert in 2022 voor een land, onderdeel van de EU, is ten hemel schreiend. Wij willen hiermee het verschil maken en hebben inmiddels anderen kunnen inspireren. We weten dat we niet iedereen kunnen helpen. Dit komt o.a. ook door het verborgen (gehouden) leed, ook bij de ROMA gemeenschap. Iedereen kan wel iemand helpen!


Echter niets doen terwijl er wel signalen zijn komt niet in ons woordenboek voor. We zijn als FTA niet voor niets in 1992 begonnen als een sociale en humanitaire organisatie die het welzijn van de medemens voorop heeft staan.

Wij zijn ons er wel terdege van bewust dat wij niet alles op kunnen lossen. Feit is wel inmiddels dat wij anderen kunnen inspireren. Al was het alleen al om de aandacht die aan dit breed spectrum van sociale, medische en humanitaire zorg wordt gegeven."

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties