Help mee en doneer:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Over Fundația Transilvană Alpha

Meer informatie over Alpha: zie ‘Alpha, de organisatie’.

Achtergrondinformatie

Als achtergrondinformatie geven we u een opsomming van activiteiten welke door onze zusterorganisatie Fundația Transilvană Alpha in de afgelopen jaren zijn gedaan. Wij hopen u hiermee een zo goed moge-lijk beeld te schetsen waar wij mee bezig zijn en wat wij zo graag ondersteunen en zien dat dit voortgezet kan worden. Ook in de toekomst.

Wat is Alpha

In de afgelopen decennia heeft de Fundația Transilvană Alpha een geïntegreerd systeem ontwikkeld om de continuïteit van sociale dien-sten voor mensen met een beperking met een provinciale en regionale dekking te waarborgen:

  • Preventie en vroege interventiediensten voor pasgeborenen.
  • Dagcentra voor kinderen en volwassenen met een ernstige handicap.
  • Poliklinische herstel- en revalidatiediensten aan huis voor kinderen met een handicap.
  • Job informatie, advies en bemiddelingsdiensten voor volwassenen met een handicap.
  • Ontwikkeling van werkplekken en beschermde werkplaatsen bij be-drijven.
  • Sociale betrokkenheid en inzet voor de zwakkeren in de samenleving in de ruimste zin van het woord.

Community Works (Gemeenschapswerk)

In 2000 en 2001 werden schoonmaak en reparatiewerkzaamheden uit-gevoerd ten bate van de gemeenschap, samen met de hulp van per-sonen welke ons ondersteunden door middel van donaties.


‘Christmas Greetings Cards’ (Kerstgroet kaarten). Door Kerstkaarten te maken (en te verkopen) in samenwerking met de lokale Hogeschool voor de Kunsten waren we in staat om geld in te zamelen.

Betrokkenheid bij activiteiten t.b.v. de samenleving

Onze organisatie was samen met de stad Târgu Mureș als mede-orga-nisator betrokken bij ngo-fora. In de periode van 1995 tot 2000 partici-peerden wij in verschillende publieke campagnes, waren betrokken bij lokale en regionale activiteiten. Een belangrijk doel was onze betrok-kenheid in 2003 van het eerste lokale ngo-beurs ‘Samen voor de ge-meenschap’.

Programma's t.b.v. verbetering van medische assistentie

In 1994 zijn we begonnen met een tandarts microproject op de Speciale school nr. 2 ten dienste van de gehandicapte kinderen aldaar. Het programma omvat training, scholing, advisering en het in werking hebben van een tandartsenpraktijk. Tussen 1994 en 1998 was onze organisatie betrokken in het SMURD (trauma en eerstehulpverlening bij ongelukken) met als doel het verbeteren van de EHBO van het Mureș hospitaal. Dit werd gedaan door materiaal te doneren, perso-neel te trainen en er zorg voor te dragen dat ten minste een arts een betaalde baan kreeg. In 2000 lanceerden wij een fondsenwerving programma binnen de afdeling neurochirurgie in het Mureș ziekenhuis in Târgu Mureș met als doel het verbeteren van de zorg (de afdeling neurochirurgie werd geheel voorzien van Nederlandse ziekenhuis-bedden en alles werd opnieuw geschilderd) en ook het informeren d.m.v. folders van de patiënten en hun families. Sinds 2002 is de Alpha organisatie betrokken bij het vinden van sponsors (bedrijfsleven) voor ondersteuning van medische hulp.

1995-1997 ‘STOP SIDA Project’

Het doel van dit project is kennis verspreiden en de gemeenschap te informeren over HIV/Aids infectie. Dit is een grote stap voorwaarts in het voorkomen van deze ziekten. Workshops zijn georganiseerd, op scholen is voorlichting gegeven, d.m.v. stands en kranten is de ge-meenschap geïnformeerd, zijn er met vrijwilligers anti hiv-campagnes gehouden, geparticipeerd in symposia. Dit alles was mede mogelijk door een Britse organisatie.

Bezoeken van ouderen - Thuiszorg voor oudere personen

Ouderen bezoeken is een speerpunt in de zorg welke wij verlenen. Wij verlenen (veelal met vrijwilligers) thuiszorg. Dit programma omvat twee delen: het sociale en de medische zorg. Sociale zorg wordt ge-leverd door Alpha en de medische zorg valt onder de verantwoording van de Caritas CIMA organisatie. Het totale programma valt onder de verantwoording van de stad Târgu Mureș op basis van wet 34/1998 door de stad. Door dit besluit kunnen eten en verzorgingsproducten worden verstrekt aan hen die dit behoeven. Sociale dienstverlening bestaat uit assistentie in de huishouding, dagelijkse verzorging, wan- delen in huis of daarbuiten, begeleiding voor medische bezoeken, enzovoorts. Wij zijn hiermee in 1997 gestart en kreeg de naam SAMSA. Kort vertaald "Sociaal en Medische ondersteuning". Het programma moest vanwege veranderende wetgeving in 2009 gestopt worden. Er zijn inmiddels wel ideeën om dit op de een of de andere manier weer op te pakken.

Centrum voor revalidatie kinderen met een beperking

Perseverența, de naam van het centrum en de basis van de organisatie op gebied van zorg voor kinderen. Het programma werd in 2002 gelanceerd door het winnen van een PHARE-project "Children First". Dit project werd geïnitieerd door DGASPC Mureş in samenwerking met Fundația Transilvană Alpha, en vanaf 2006 tot nu zal dit service-complex volledig onder de paraplu van Fundația Transilvană Alpha vallen met gedeeltelijke financiering van Mureş County Council via DGASPC en Târgu Mureş City Hall.

De psychologie/psychopedagogische kantoren, logopedie, fysiothera-pieruimten en de 3 groepsruimten zijn ingericht volgens de eisen en normen van Europees niveau, bediend door personeel met een zeer gespecialiseerde en ervaren kwalificatie op het gebied van interven-ties voor kinderen met een handicap. En permanente opleiding door deelname aan gespecialiseerde cursussen in binnen- en buitenland.

Voor meer informatie zie ‘Revalidatiecentrum’.

Preventie en vroege interventiediensten

Via dit programma proberen we het risico op ontwikkelingsstoornissen bij kinderen te minimaliseren en deze stoornissen zo vroeg mogelijk te identificeren met behulp van psychologische/psycho-pedagogische en fysiotherapeutische beoordelingen, waarbij we gespecialiseerde inter-venties uitvoeren op basis van de behoeften van het kind.

Dagopvang en hersteldiensten

Dit programma heeft tot doel de kwaliteit van leven van kinderen met speciale behoeften en hun families te verbeteren door begunstigden op te nemen in een complex herstelprogramma dat varieert van het verstrekken van basiszorg, beoordelingen en gespecialiseerde inter-venties tot recreatieve activiteiten en ondersteuningsgroepen voor ouders van kinderen.

Poliklinische diensten

Dit programma biedt gespecialiseerde diensten, beoordelingen en interventies op het gebied van psychologische/psycho-pedagogische, logopedische en fysiotherapie ambulante zorg voor kinderen met een handicap en daarbuiten, evenals de organisatie van steungroepen en trainingen voor ouders en informatie voor leerkrachten over dit onderwerp van integratie van kinderen met speciale behoeften.

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties